Ny dom fra høyesterett ivaretar fotografens interesser

Torsdag 2. juni avsa Høyesterett dom i ankesaken mellom Advokatfirmaet Rogstad og VG. Saken berører hvorvidt massemedier vederlagsfritt kan utnytte fotografier. I februar sendte Norges Fotografforbund saksinnlegg til Høyesterett for å belyse saken, og Norske Naturfotografer og Institusjonsfotografenes Forening ga sin tilslutning til brevet.

Om dommen uttaler daglig leder i Norges Fotografforbund, Heidi Thon følgende:

Norges Fotografforbund er i store trekk fornøyd med dommen fra Høyesterett. Vi mener den balanserer hensynene til informasjons- og ytringsfriheten på den ene siden ved at det gis adgang til å gjengi andres publiserte fotografier ved omtale av saker av allmenn interesse, samtidig med at opphavsretten opprettholdes og fotografen får betalt for bruken. Lagmannsrettens dom – som bygger på at fotografiene kunne gjengis uten plikt til å betale for bruken i etterkant – blir dermed opphevet. Dette ivaretar fotografens interesse, og sørger for at media og andre ikke kan utnytte andres innsats i kommersielt øyemed. Vi er også fornøyde med at Høyesterett påpeker at kravet om kreditering av fotograf ikke er godt nok ivaretatt og at media, i denne saken VG, må gjøre en større innsats for å finne frem til og kreditere fotograf.