Vårt arbeid

Norges Fotografforbunds formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Les mer om hvordan vi arbeider for å oppnå våre mål.

 •  

  Markedsføringsloven og merking av bilder

  Ifølge den nye markedsføringsloven § 2 skal all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering, merkes med et standardmerke. Hensikten har vært å redusere kroppspress, særlig blant barn og unge. Det er Forbrukertilsynet som håndhever merkekravet, og deres opprinnelige veileder ble møtt med bekymring av fotografbransjen ettersom den var for omfattende. Forbrukertilsynet og Norges Fotografforbund skal sammen fortsette en god dialog for å sikre at regelverket på best mulig måte skal virke etter sin intensjon.

   

  Høyesterettsdom

  I februar 2022 sendte forbundet inn saksinnlegg til Høyesterett for å belyse ankesaken mellom Advokatfirmaet Rogstad mot VG. Denne saken berørte hvorvidt massemedier vederlagsfritt kan utnytte fotografier. Norske Naturfotografer og Institusjonsfotografenes Forening ga også sin tilslutning til brevet.

  Om dommen uttaler daglig leder i Norges Fotografforbund, Heidi Thon følgende:

   

  Norges Fotografforbund er i store trekk fornøyd med dommen fra Høyesterett. Vi mener den balanserer hensynene til informasjons- og ytringsfriheten på den ene siden ved at det gis adgang til å gjengi andres publiserte fotografier ved omtale av saker av allmenn interesse, samtidig med at opphavsretten opprettholdes og fotografen får betalt for bruken. Lagmannsrettens dom – som bygger på at fotografiene kunne gjengis uten plikt til å betale for bruken i etterkant – blir dermed opphevet. Dette ivaretar fotografens interesse, og sørger for at media og andre ikke kan utnytte andres innsats i kommersielt øyemed. Vi er også fornøyde med at Høyesterett påpeker at kravet om kreditering av fotograf ikke er godt nok ivaretatt og at media, i denne saken VG, må gjøre en større innsats for å finne frem til og kreditere fotograf.

 • Opphavsrett er de rettighetene den som har skapt et åndsverk har til det hun/han har skapt. Norges Fotografforbund arbeider for å synliggjøre og ivareta fotografens opphavsrettslige rettigheter.

   

  Dette gjør vi gjennom informasjonsarbeid og gjennom å tilby våre medlemmer gratis konsultasjon med Advokat Trude Mohn King. Fotografer, uavhengig av medlemskap,  får tilgang til avtalemaler med standardvilkår som tydeliggjør premissene mellom kunde og fotograf.

   

  Norges Fotografforbund er medlem av Kopinor og Norwaco, og har forhandlingsrett med staten. Vi har vært med på å fremforhandle kompensasjon for privatkopiering, som forvaltes av BONO. Gjennom denne ordningen kan alle profesjonelle fotografer uavhengig av medlemstilhørighet søke om kompensasjon for privat bruk av egne fotografier.

 • Fotograffaget i videregående skole er vedtatt nedlagt i forbindelse med Fagfornyelsen. Fotografi som verktøy og uttrykk skal nå ligge under kompetansemålene til innholdsproduksjonsfaget, sammen med video, lyd og tekst. NFF arbeider i samarbeid med Opplæringskontoret for fotostudier (OFS) for gjenopprettelsen av et fotograffag på videregående nivå.

   

  Imidlertid finnes det andre alternativer for deg som ønsker å studere fotografi. I Norge finnes høyskoler og fagskoler som tilbyr fotografiutdannelse.

 • Norges Fotografforbund skal være en ressurs i fotografhverdagen. Vi tilbyr fotografer avtalemaler med standardvilkår som kan brukes ved oppdrag. I samarbeid med advokat og ekspert på personvern, Jan Sandtrø, har vi utarbeidet mal for samtykke ved fotografering av barn og en veileder til behandling av personvernopplysninger.

   

  Vi arbeider for kontinuerlig å tilpasse vårt arbeid til endringer i samfunnet, som for eksempel da vi i 2021 utarbeidet en bransjeveileder for smittevern i forbindelse med koronapendemien, samt #Tryggfotografering-kampanjen der budskapet var at det er trygt å gå til fotografen.

   

  Les mer om hvilke fordeler vi tilbyr våre medlemmer her.

 • Norges Fotografforbund har til formål å samle landets fotografer. Vi gjør dette ved å tilrettelegge for både lokale og nasjonale møteplasser og arrangementer.

   

  Vi har ti regionale fotograflaug, som alle har ansvar for lokale aktiviteter og tilbud. Hvert medlem blir innmeldt i sitt lokale laug. Slik får medlemmer muligheten til å knytte et kollegialt og profesjonelt nettverk. Vi har også en egen faggruppe for reklamefotografer som fungerer på tilsvarende måte.

 • FOKUS omfatter forbundets landsmøte med forhandlinger, i tillegg til å være et stort faglig og sosialt arrangement.

   

  I forkant av landsmøtet kan medlemmer sende inn forslag til saker de ønsker behandlet. Innkalling med dagsorden skjer med fire ukers varsel. Under landsmøtet stemmer medlemmene over saker som angår forbundets videre arbeid.

   

  I tillegg er FOKUS et stort arrangement over flere dager, med et program fullspekket med inspirerende foredrag og workshops satt sammen av vår arrangements- og konkurransekomité. FOKUS avholdes et nytt sted hvert år og samler medlemmer fra hele landet.

   

  Les mer om FOKUS 2023 her.

 • Bli medlem