Avbestilling av oppdrag på grunn av koronasituasjonen

Mange medlemmer har spørsmål om hvilke plikter og rettigheter fotografen har når en kunde ønsker å avbestille et oppdrag på grunn av koronasituasjonen og smittevernreglene. Advokat Trude Mohn King forklarer litt om hvilke regler som gjelder.

Tekst: Advokat Trude Mohn King

Foto: Tomm Hansen

Jeg antar at problemstillingen særlig er knyttet til avlysning av bryllup og liknende arrangementer der det er bestilt fotograf. Kunden må avlyse eller utsette arrangementet på grunn av smittevernreglene og ønsker å fri seg fra avtalen som er inngått med fotografen. Det utelukkes ikke at det også kan være oppdrag der fotografen, på grunn av smittevernreglene, enten må utsette eller avlyste et oppdrag.

Er det lov å fri seg fra en avtale p.g.a. koronapandemien og smittevernreglene, og hvilke økonomiske konsekvenser har det?

Skille mellom før og etter

Det er naturlig å skille mellom oppdragsavtaler inngått før vi visste om pandemien og oppdragsavtaler inngått etter at pandemien kom til Europa.

Oppdragsavtaler som inngås etter at pandemien kom til Europa, bør inneholde bestemmelser om hvordan avtalepartene skal håndtere de stadig endrede smittevernreglene og deres konsekvenser for gjennomføring av oppdraget. Det er full avtalefrihet på dette området. Den eneste begrensningen er at partene må bli enige. Hvis ikke partene blir enige om avtalevilkårene blir det jo ingen oppdragsavtale. Det viktigste er at det i avtalen står noe om konsekvensene ved at smittevernreglene evt. umuliggjør gjennomføring av oppdraget, eller at det må utsettes, og hvorvidt kunden har lov til å fri seg fra oppdraget fordi smittevernreglene innebærer at kunden ikke kan få gjennomført oppdraget slik kunden opprinnelig ønsket. Det bør fremgå av avtalen at kunden uansett må forhåndsbetale et visst honorar/avbestillingsgebyr til sikkerhet for fotografens oppstartsarbeid og tap av inntekt dersom oppdraget avlyses.

Oppdragsavtaler som ble inngått før pandemien kom til Europa inneholder nok ingen bestemmelser om hva som gjelder dersom smittevernregler hindrer eller begrenser gjennomføringen av oppdraget. Slike avtaler kan imidlertid ha bestemmelser om adgang til, og evt. vilkår for, å kunne fri seg fra oppdraget, flytte dato for gjennomføring av oppdrag, o.l. I den grad slike bestemmelser løser avtalepartenes spørsmål rundt smittevernsituasjonen, så kan disse brukes.

Force majeure

Dersom disse avtalene ikke har slike bestemmelser, så må det søkes svar i norsk alminnelig kontraktsrett. Der finner vi en rettsregel om «force majeure». Force majeure er en klausul som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold av en kontrakt når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll hindrer en eller begge parter i å gjennomføre kontraktens forpliktelse. Dette kan f.eks. være streik, flom, krig, naturkatastrofer, m.m. Det er et vilkår for slik fristillelse at vedkommende part som rammes av slike ekstraordinære hendelser ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten, og at den andre part varsles om force majeure situasjonen innen rimelig tid.

Det antas at pandemien og smittevernreglene er en slik ekstraordinær hendelse, f.eks. fordi helsemyndighetene utarbeider smittevernregler som umuliggjør gjennomføring av oppdrag, avtalt før pandemien kom til Europa, til avtalt tid. Da vil det foreligge en force majeure situasjon som fristiller partene fra plikter i h.h.t. oppdragsavtalen, men bare så lenge umuligheten foreligger. Det vil i realiteten bety at den gir partene rett til å utsette oppdraget inntil det igjen er mulig å gjennomføre det, dog med noen endringer i form av tid og kanskje sted for oppdragets utførelse, m.m. 

Disse reglene gjelder også selv om det ikke er tatt inn noen klausul om force majeure i oppdragsavtalen. Force majeure pga. smittevernreglene kan ikke påberopes for avtaler inngått etter at vi ble kjent med at det var en pandemi i landet.

Selv om det ikke burde være nødvendig å inngå ny avtale når umuligheten ikke lenger foreligger, er det nok hensiktsmessig å lage en tilleggsavtale fordi partene i det minste må avtale nytt tidspunkt for gjennomføring av oppdraget, og kanskje andre endringer også.

Kan oppstå konflikter

Selv om partene kan påberope seg force majeure vil det nok lett kunne oppstå konflikter mellom partene fordi oppdrag må utsettes eller avlyses, bl.a. om de økonomiske konsekvensene av dette. Jeg anbefaler at fotografene utviser en viss smidighet i forhold til slike konflikter, og forsøker å forhandle seg fram til best mulige løsninger for det enkelte oppdrag. Så får vi håpe at myndighetene kan tilby en tilstrekkelig kompensasjon for de økonomiske konsekvensene pandemien påfører fotografene.

Og husk: Denne koronasituasjonen er forhåpentlig snart under kontroll.