Koronasituasjonen for fotografer

Mange av våre medlemmer har spørsmål om hvordan koronasituasjonen påvirker deres virke som fotograf. Denne saken oppdateres kontinuerlig med informasjon som er aktuell for fotografer.

Sist oppdatert 6. mai.

Status per 6. mai:

 • Det er nå mulig for frilansere og selvstendig næringsdrivende og søke om kompensasjon for tapt inntekt via denne siden hos NAV
 • Helsedirektoratet har lansert en nasjonal veileder for forsvarlig drift i virksomheter med en-til-en-kontakt. Samtidig har Folkehelseinstituttet avholdt nettundervisning med råd for gjenåpning i slike bedrifter, samt laget et gratis smittevernkurs. Vi vurderer det slik at denne veilederen er relevant også for fotografer, og vil råde dere til å følge den, samt å ta kurset. Dette bør du gjøre før du gjenåpner.
 • Norges Fotografforbund har utarbeidet en bransjeveileder som er spesifikt rettet mot fotografer. Bransjeveilederen er et tillegg til Folkehelseinstituttets (FHI) offisielle veileder for smittevern og søker å tilpasse informasjon til ulike arbeidssituasjoner relevant for fotografer. Den finner du her

I lys av koronasituasjonen og de omfattende tiltakene som ble lagt fram av regjeringen 12. mars, vil mange fotografers hverdag og arbeid endre seg drastisk. Mange har naturlig nok spørsmål om hvordan de bør forholde seg til de nye reglene i tiden fremover og hvilke rettigheter de har som små bedrifter.

NFF har forståelse for at mange av våre medlemmer er bekymret for konsekvensene disse tiltakene vil ha på deres arbeid og økonomi. NFF oppfordrer alle til å ta tiltakene på ytterste alvor. Det betyr å følge rådene som er gitt av Folkehelseinstituttet, som å jobbe hjemmefra der det er mulig, unngå unødvendige reiser og holde to meter avstand til andre.

Hvordan påvirker dette arbeidet som fotograf?

Fotografer har ofte nærkontakt med andre mennesker. Noen arbeidsoppgaver vil dermed være vanskelige eller umulige å gjennomføre så lenge disse tiltakene varer, nettopp fordi det ikke vil være mulig å holde den anbefalte avstanden på en meter. Så vil det fortsatt være mulig å betjene kunder som ikke krever nærkontakt helt som vanlig, så lenge man ivaretar de normale smitteverntiltakene som anbefales på generelt grunnlag.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å vurdere hvilke oppdrag de kan ta på seg ut fra om de klarer å gjennomføre dem samtidig som tiltakene overholdes.

Norges Fotografforbund oversendte 16. mars et brev til myndighetene for å få avklart hvilke regler som gjelder for fotografer. 18. mars kom svaret fra Helsedirektoratet. Les brevet og svaret her.

Oppdatert 20. april: I påskeuken ble det klart at flere virksomheter skal få anledning til å gjenåpne i tiden som kommer. Norges Fotografforbund jobber med å utarbeide en bransjestandard for smitteverntiltak for fotografer, som vi jobber med å få klar før 27. april. Bransjestandarden må godkjennes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet før fotografer kan gjenåpne.

Oppdatert 27. april: Som varslet i påsken, er det mange bedrifter som igjen kan åpne dørene mandag 27. april. Dette gjelder spesifikt virksomheter med en-til-en-kontakt. Nå har Helsedirektoratet lansert en nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i slike virksomheter. Samtidig har Folkehelseinstituttet avholdt nettundervisning med råd for gjenåpning i slike bedrifter, samt laget et gratis smittevernkurs.

Vi vurderer det slik at denne veilederen er relevant også for fotografer, og vil råde fotografer til å følge den, samt å ta kurset. Dette bør du gjøre før du gjenåpner. Det vil ikke komme en egen bransjestandard for fotografer slik tidligere nevnt, Folkehelseinstituttet har uttalt at mindre forbund ikke vil få en slik oppfølging. Men vi vil komme med supplerende råd spesifikt rettet mot fotografer. Vi jobber også med å lage en egen plakat tilpasset fotografer, som dere kan henge opp i deres lokaler.

Oppdatert 28. april: Norges Fotografforbund har utarbeidet en bransjeveileder som er spesifikt rettet mot fotografer. Bransjeveilederen er et tillegg til Folkehelseinstituttets (FHI) offisielle veileder for smittevern og søker å tilpasse informasjon til ulike arbeidssituasjoner relevant for fotografer.

Økonomi

Regjeringen la 13. og 16. mars frem noen økonomiske tiltak for bedrifter. Det er ulike muligheter ettersom du driver AS eller enkeltpersonforetak (ENK). Her er noen av tiltakene som vil være aktuelle for fotografer:

 • For fotografer med AS blir lønnsplikten ved permittering nå på to dager, mot de vanlige 15. Det betyr at ditt firma kun betaler lønn i to dager, før staten tar over. Staten dekker full lønn i ytterligere 18 dager. Det er mer informasjon om permittering for de som er ansatt i eget selskap på NAV sine nettsider
 • Kravet til arbeidstidsreduksjon for permittering settes ned fra 50% til 40%. Det betyr at du kan ha rett på dagpenger om du permitterer deg selv fra 40% og oppover. Det er verdt å være oppmerksom på at NAV til vanlig opererer med at dersom man som eneste ansatt i eget AS permitterer seg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80%, så kan det fremstå som om driften i praksis er avviklet. Vi viser til lenken over for mer informasjon.
 • Ved lønn under 3G, ca. 300 000 kroner, har man krav på dagpenger tilsvarende 80% av lønnen, etter de 20 dagene er over. Ved lønn mellom 3G og 6G, har man krav på 62,4%.
 • Dersom man er hjemme med barn, dobles grensen for omsorgspenger fra 10 til 20 dager per forelder.
 • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75G, som tilsvarer omtrent 75 000 kroner.
 • Dersom du driver enkeltpersonforetak, kan du ha midlertidig rett på dagpenger fra og med dag 17. Du vil da få 80% av gjennomsnittsinntekten fra de siste tre år, begrenset oppad til 6G.
 • Selvstendig næringsdrivende får rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
 • Selvstendig næringsdrivende får utsatt innbetaling av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som tror de vil bli hardt rammet av situasjonen, til å umiddelbart gå inn i nettbanken og stoppe innbetaling av forskuddsskatten. Man kan også senke forskuddsskatten på skatteetaten.no. 27. mars ble det foreslått å utsette betalingen til 15. juli.
 • Innbetalingen av mva for 1. termin 10. april er utsatt til 10. juni. Mva-meldingen må fortsatt leveres 10. april.
 • Lærlinger som mister læreplassen skal sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

Vi vil videre råde til å gå i dialog med banken dersom man har utfordringer ved betaling av lån eller har behov for annen økonomisk hjelp.

Tiltakene som ble foreslått 13. og 16. mars og vedtatt 20. og 27. mars er fase 1 av 3 som skal hjelpe bedrifter.

Oppdatert 17. mars: VG: Regjeringen åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

Oppdatert 27. mars: Regjeringen foreslår å opprette en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene, slik som husleie og forsikringer, for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen er ikke rettet mot enkeltbransjer. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte og det skal gå kort tid fra søknad til pengene er på konto. Ordningen skal vare i to måneder i første omgang. Det er uklart hvor mye ordningen skal dekke og hvordan den vil fungere. Flere detaljer kommer fredag 3. april. Les mer om den foreslåtte ordningen på nrk.no og på regjeringens nettsider. Dette er fase 2 av 3.

Oppdatert 3. april: Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen skal gjelde bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent. Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5000 kroner. Ordningen gjelder ikke foretak uten ansatte, unntatt enkeltpersonforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde. De som har ENK og under halvparten av sin inntekt fra virket som fotograf, er altså ikke omfattet.

Beregningen vil foregå som en todelt modell:

 • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent 
 • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Følgende regnes som uunngåelige faste kostnader: leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.

Forslaget skal legges frem for Stortinget 3. april, og må deretter behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Det legges opp til at det skal bli mulig å søke fra 17. april.

I fase 3 skal det settes inn tiltak for å bidra til at de som er blitt permittert eller arbeidsledige, raskt skal komme tilbake i jobb.

Oppdatert 20. april: Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for økonomisk støtte til faste, uunngåelige kostnader er nå lansert. Søk her: https://kompensasjonsordning.no

Oppdatert 6. mai: Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå søke kompensasjon for tapt inntekt via denne nettsiden hos NAV.

NAV om korona og selvstendig næringsdrivende

Juridiske konsekvenser

(oppdatert 16. mars)

Vår advokat Trude Mohn King sier følgende om oppdrag som avlyses som følge av koronasituasjonen:

AVBESTILLING AV OPPDRAG I DISSE KORONAVIRUSTIDER

I disse Koronatider kan fotografer oppleve at kunder avlyser oppdrag. Har kunden lov til det? Og hva med betaling? Mister fotografen rett til honorar?

Dersom ikke oppdragsavtalen sier noe om dette gjelder følgende:

Avtaler er i utgangspunktet bindende. Dersom en part bryter en avtale, f.eks. ved å avlyse et fotooppdrag, vil denne parten være forpliktet til å erstatte den andre parts tap, d.v.s. betale avtalt honorar.

Det gjelder et unntak fra såkalte force majeur tilfeller, også selv om det ikke er sagt noe om «force majeur» i oppdragsavtalen.

Begrepet «Force majeure» brukes om situasjoner der det etter avtaleinngåelse oppstår uventede hendelser som vanskeliggjør eller umuliggjør oppfylling av en eller begge parters forpliktelser etter avtalen, så som streik, krig og flom. I slike force majeure tilfeller fritas en eller begge parter fra alle eller deler av sine forpliktelser etter avtalen.

Faren for smitte av koronavirus er en situasjon som går under force majeure.

Men for at en kunde som avlyser et oppdrag pga koronaviruset skal kunne fritas fra betalingsansvar, så må avlysningen av oppdraget skyldes at myndighetene har innført begrensninger i menneskers mobilitet som gjør det umulig å gjennomføre det avtale oppdraget.  Dersom kunden avlyser uten at det foreligger slike restriksjoner, vil ikke avlysningen anses å være force majeure, og kunden plikter å betale for avlysingen.

En gyldig force majeure avlysning vil bare frita avtalepartene for sine forpliktelser frem til force majeure situasjonen opphører.  Partene har med andre ord en plikt til å vurdere om oppdraget kan utsettes til et senere tidspunkt.

For oppdragsavtaler som inngås nå og fremover vil man ikke kunne påberope force majeur pga koronasmitte, fordi denne pandemien nå er kjent, og ikke lenger fremstår som en ukjent situasjon.

Fotografiens Hus stengt inntil videre

NFF har i samråd med andre gallerier og organisasjoner i lokalmiljøet valgt å stenge Fotografiens Hus inntil videre. Administrasjonen jobber stort sett hjemmefra og er tilgjengelig på e-post og telefon.

Oppdatert 6. mai: Fotografiens Hus åpner igjen torsdag 7. mai med begrenset åpningstid. I første omgang holder galleriet åpent torsdag–søndag kl. 12-16.

Lenker:

For generell informasjon om korona, henviser vi til følgende nettsider:

Les også: