Prisopplysning er lovpålagt

Visste du at dersom du fotograferer for privatpersoner er du lovforpliktet til å oppgi priser for dine tjenester på nettside og Facebook? Advokat Trude Mohn King forklarer.

Tekst: Trude Mohn King

Advokat Trude Mohn King. Foto: Tomm Hansen

Etter markedsføringsloven plikter fotografer (og andre næringsdrivende) å gi prisopplysninger til privatkunder (forbrukere) så langt det er praktisk mulig.

Formålet med bestemmelsen er å bedre konkurransen mellom næringsdrivende ved å sette krav om god prisinformasjon slik at det blir enklere for forbrukerne å sammenligne priser.

Fotografen må oppgi de fullstendige prisene på sine varer/tjenester. Prisene skal være inkludert merverdiavgift og evt. andre offentlige avgifter.

Dersom stykkprisen på den enkelte vare/tjeneste varierer, skal høyeste og laveste pris opplyses. Eventuelle minstepriser skal også oppgis.

Prisene skal dekke alle materialer og ytelser, også fra underleverandør, som inngår i varen/ tjenesten.

Dersom det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på en vare/tjeneste, skal fotografen i stedet informere om hvordan prisen på varen/tjenesten blir beregnet.

Prisopplysningene skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem i fotografens lokaler. Dersom fotografen har hjemmeside eller bruker andre sosiale medier som nettside, f.eks. Facebook, så skal prisopplysningene også fremgå der.

Pristilbud og spesifisert regning

Fotografen skal gi skriftlig pristilbud før oppdragsavtale inngås, dersom forbrukeren ber om det. Pristilbudet skal inneholde alle deltjenester og varer som inngår i oppdraget og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.

Fotografen skal gi forbrukeren spesifisert regning når tjenesten er utført.

Link til Markedsføringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2

Link til Prisopplysningsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-14-1066