Sjøwall-dommen

Sjowall
Foto: Gunnar Theodor Sjøwall

Tirsdag 2. februar falt dommen i saken mellom Sjøwall-familien og Norsk Folkemuseum. Saken gjaldt en rekke bilder tatt av Gunnar Theodor Sjøwall (1896-1945) som ble tilgjengeliggjort på nettsiden digitaltmuseum.no, noe familien mente museet ikke hadde tillatelse til. Saken endte med at Norsk Folkemuseum ble frifunnet.

Sjøwall-familiens advokat Hans Marius Graasvold oppsummerer dommen slik:

«Det er grunn til å legge til at saken for øvrig, under hovedforhandlingen, viste at den praktiske årsaken til konflikten ligger i at Folkemuseet ikke anser at de har råd til å klarere opphavsrettigheter og betale for publisering av vernede verk på sine nettsider. Som museets eget vitne sa i sin forklaring: Det handler ikke om praksis, men om økonomi.

  1. Retten la til grunn at rettighetene til samtlige fotografier har gått over til bestiller i medhold av den såkalte bestiller-regelen i fotografiloven av 1909 (og fotografiloven av 1961, som avløste 1909-loven).
  2. Rettens konklusjon innebærer at ikke bare rettighetene til ferdige fotografier, men også prøvebilder, negativer osv., gikk over til bestiller. Retten har ikke begrunnet sitt syn på dette punktet.
  3. Dette innebærer at alle fotografer (ikke bare Sjøwall) som har tatt fotografier på bestilling frem til bestiller-regelen ble opphevet i 1995, kan møtes med påstand om at bestiller, ikke fotografen, har alle rettigheter til ferdige bilder så vel som prøvebilder og negativer.
  4. Til dette er det grunn til å merke seg at retten mente Sjøwalls omfattende praksis for (og kundenes dokumenterte aksept av!) å holde tilbake rettighetene til sine fotografier ikke var tilstrekkelig for at rettighetene kunne anses å ligge hos Sjøwall.
  5. Heller ikke Sjøwall-familiens arbeid over flere år for å ”tømme internett” for ulovlig publiserte bilder, og påtale ulovlig bruk, ble tillagt vekt. Tvert imot la retten til grunn at Sjøwall-familien ”gjennom sin adferd” hadde gitt et ”implisitt samtykke til massespredning” av fotografiene.
  6. Fordi Oslo tingrett kom til at alle rettigheter uansett var overdratt bestiller, var det ikke nødvendig å vurdere hva slags vern fotografiene hadde (som åndsverk eller som fotografiske bilder).»

Norges Fotografforbund mener dommen er basert på feil grunnlag.

– Det er med stor undring jeg leser referat fra rettens behandling av Sjøwall-saken, og den konklusjonen som trekkes. I utgangspunktet er det jo utrolig at en offentlig institusjon er aktøren i denne saken. Det utvises total mangel på respekt for lovens bokstav, og det vil fremstå som en torpedering av fotografenes rettigheter, hvis dommen blir stående, uttaler Truls Løtvedt, leder i Norges Fotografforbund.

– Retten har valgt å ikke «vurdere hva slags vern fotografiene hadde (som åndsverk eller som fotografiske bilder)» hvilket egentlig burde være stridens kjerne. Dette er en urovekkende behandling av en sak som rettens aktører åpenbart ikke har sett følgene av, og en sak som det i aller høyeste grad er i NFF sin interesse å få revurdert.

NFF mener denne dommen angriper alle fotografer og deres rettigheter på en slik måte at en anke både er ønskelig og nødvendig. Dette koster imidlertid penger og det er antydet en risiko på opp mot 600 000 kroner, men i våre øyne burde dette være oppnåelig. Familien Sjøwall trenger den støtten de kan få.

– Dersom denne dommen skulle bli stående vil det i ytterste konsekvens kunne bety at vi som organisasjon vil måtte fraråde alle fotografer med egne samlinger og arkiver fra før 1995 å overlate disse til en ABM-institusjon, sier Terje Lie Olsen, daglig leder i Norges Fotografforbund.

Her kan du lese hele dommen

VG har fulgt saken, les mer om den på deres sider:
http://www.vg.no/rampelys/kongehuset/krangel-om-dronningbilder-ender-i-retten/a/23597444/
http://www.vg.no/rampelys/kongehuset/saann-endte-krangelen-om-dronningbildene/a/23608980/